Privacyverklaring

HaarConcept, gevestigd aan Kapper, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens:
 • https://Haarconcept.boekingapp.nl
 • Kapper
 • 0634980836
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • HaarConcept verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
 • overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • - Voor- en achternaam
 • - Geslacht
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
 • ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
 • van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
 • zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@haarconcept.nl, dan
 • verwijderen wij deze informatie.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • HaarConcept verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • - Het afhandelen van uw betaling
 • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • HaarConcept neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
 • Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
 • van HaarConcept) tussen zit. HaarConcept gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanation
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • HaarConcept bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren
 • de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • HaarConcept verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • HaarConcept gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
 • gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HaarConcept en heeft u het recht op
 • Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
 • naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
 • persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@haarconcept.nl. Om
 • er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
 • kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
 • bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HaarConcept wil u er tevens op wijzen dat u de
 • mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: